Historie a současnost Českého komitétu pro vědecké řízení

Historie

Český komitét pro vědecké řízení, zapsaný spolek, je jedním z nejstarších vědeckých společenství od roku 1918. U jeho vzniku stáli nejen akademici, ale i mnozí velcí praktici počátku podnikání v Československé republice. Jméno rodiny Baťovy je toho důkazem. Komitét si prošel ve své existenci různými peripetiemi tak, jako celý náš stát, česká a slovenská společnost v průběhu svého vývoje. Dotkly se nás pochopitelně i změny, související s vědeckým řízením - jako průřezovým oborem.

ČKVŘ se hlásí k myšlenkám a je historickým, obsahovým a věcným pokračovatelem Československého národního komitétu pro vědeckou organizaci, který vznikl v roce 1926 - podle zákona o zřízení Masarykovy akademie práce (MAP) č. 119 1920 Sb. zák.

Stal se také zakládajícím členem mezinárodní instituce pro vědeckou organizaci práce CIOS (Comité International de’l Organisation Scientifigue), v níž zastupoval tehdejší ČSR, nyní ČR. Součástí komitétu byl svého času také Institut poradenství při ČKVŘ - s vlastní právní subjektivitou.

Komitét tak vznikl na základě potřeb národního hospodářství nové ČSR, formálně rezolucí Prvního mezinárodního kongresu pro vědecké řízení práce (PIMCO) v roce 1924 (Praha). Na jeho uskutečnění a přípravě měly významný podíl kromě MAP i Americké rady pro inženýrství a také významné osobnosti politického, hospodářského i akademického života 1. republiky, až do let 1948.


Záštitu nad kongresem měl tehdy prezident osvoboditel T. G. Masaryk. Jeho čestným předsedou byl vynikající národohospodář, ministr obchodu a pozdější prezident USA Herbert Hoover, sídlem stálé delegace kongresu byla zvolena v roce 1925 (2. kongres) právě Praha.
Na kongresu vznikla zároveň myšlenka světové kooperace v ekonomickém a především vědeckém řízení práce.

Protektorátní léta komitét existoval pod názvem Českomoravský komitét pro vědeckou organizaci (ČMKO), aktivity komitétu byly v této době značně omezeny

Československý komitét pro vědeckou organizaci (ČSKO) se v poválečných snažil navázat na své úspěšné předválečné působení, včetně obnovy a rozvíjení rozsáhlých mezinárodních styků, účastí na kongresech a konferencích (i uvnitř ČSR), když padesátá léta znamenala pro komitét naprostou tragédii

Činnost komitétu byla v rozporu i s tehdy platným zákonem č. 68 / 1951 Sb. zastavena a k její obnově došlo až v roce 1965. V etapě tzv. “konsolidace společnosti” byl komitét v roce 1974 násilně začleněn do “Československé vědeckotechnické společnosti” a “Institut poradenství” při ČKVŘ zrušen

Po roce 1989 navázal a obnovil ČKVŘ svou činnost na léta předchozí a to registrací podle zákona č. 83 / 1990 u MV ČR a od té doby takto působí – jako dobrovolné občanské sdružení (nyní zaspaný spolek), když byl a je jedním ze zakládajících a řádných členů ČSVTS.

Současnost

ČKVŘ je i nadále nejen zakládajícím členem ČSVTS. Zároveň jsme např. stále členem a opět i zakládajícím členem European Management Association (EMA) a také členem Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP).

Komitét ve svém působení je systematickým strážcem odkazu tradic, vycházejících z principů “Masarykovy akademie práce” a kongresu PIMCO. V podmínkách současné společnosti směřujeme dále k poznávání, rozvoji a efektivnímu uplatňování i prosazování moderních postupů a metod v oblastech řízení (managementu), organizaci práce a poradenství v nich.

Svou činností směřuje do sektoru hospodářského i společenského života v ČR. V sektoru neziskovém, tj. ve veřejné (státní) správě, samosprávách i jejich účelových organizacích, rovněž v sektoru malého a středního podnikání. Zde oblasti řízení a organizace práce potřebují profesionální podporu a rozvoj neustále, zde je naše místo

V předchozích letech získaly zaslouženou pozornost i úspěch (kolem roku 2000) cykly seminářů komitétu k problematice organizace a techniky řízení (nyní organizace řízení) a vnitřních organizačních a řídících norem i struktur. Připravila a realizovala je pro komitét firma DRINGS, s.r.o., z Turnova, zvláště pak její představitel kolega Ing. Brožek a jeho tým (člen komitétu a jeho dozorčí rady).

Obdobně tomu bylo po roce 2003 - s klubovou činností (JUNIOR klub, Akademický klub, Ředitelský klub a v poslední řadě i Řečnický klub).

V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, a to zejména v prostředí rodinných podniků a firem.

Jsme mezi Vámi už dlouho, pro některé z nás dokonce od „nepaměti“, ale stále se Těšíme na společnou práci a setkávání s Vámi všemi kdykoliv, nebo nejpozději u příležitosti oslav našeho 90. Výročí v roce 2016.

 

Český komitét pro vědecké řízení


Novotného Lávka 5
116 68 PRAHA 1

telefon: +420 221 082 279
email: info@ckvr.eu

IČO: 00537373